Achtergrond

Historie
In 2003 heeft het COS West en Midden Brabant (Centrum voor Internationale Samenwerking) de Bredase Vredesprijs geïnitieerd. Deze prijs wordt in principe jaarlijks tijdens de Nationale Vredesweek uitgereikt. De Vredesweek is een initiatief van de landelijke vredesbeweging in de laatste (volledige) week van september.

De prijs is nog ieder jaar uitgereikt, met uitzondering van het jaar 2011. Door de opheffing van COS West en Midden Brabant in dat jaar heeft het toen in allerijl opgerichte Comité Bredase Vredesprijs haar wervingsactiviteiten helaas te laat kunnen starten, hetgeen resulteerde in een te gering kandidatenaanbod. De prijs in daardoor dat jaar niet uitgereikt, de voordrachten zijn echter wel meegenomen naar het jaar daarop. Vandaar dat in 2018 de prijs inmiddels 14 maal is uitgereikt.

Doel
De Bredase Vredesprijs is ingesteld om aandacht te schenken aan wereldburgerschap, vrede en mensenrechten op lokaal, nationaal of mondiaal niveau. De prijs wordt toegekend door een onafhankelijke jury aan personen die zich daarvoor inzetten.

Criteria
Om in aanmerking te komen voor de Bredase Vredesprijs gelden de navolgende criteria.
De kandidaat dient:

·         te wonen in de regio Breda; en

·         zich te onderscheiden in werken aan verdraagzaamheid en wederzijds respect; en

·         te werken met als doel de samenleving vreedzamer te maken, lokaal of mondiaal; en

·         het werk buiten de schijnwerpers en belangeloos te verrichten.

Procedure
In het voorjaar benadert het Comité vele maatschappelijke, c.q. politieke organisaties, kerk- en schoolbesturen, de pers, wijk- en dorpsraden. Deze worden aangemoedigd een kandidaat voor te dragen. De voordracht dient ten minste op de boven genoemde criteria onderbouwd te zijn. Gedurende de zomermaanden verdiept de jury zich in de voordrachten en vraagt waar nodig nadere informatie aan bij voordragers en/of overige referenties van de desbetreffende kandidaten. Vervolgens komt de jury plenair bijeen en wisselt – indien nodig – aanvullende informatie uit. Dit maakt het mogelijk om gezamenlijk op grond van wederzijdse argumenten van de respectievelijke juryleden uiteindelijk tot een winnaar van de Vredesprijs te kiezen.[1] Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling