2016 Henny en Kees de Wit
2016 Henny en Kees de Wit

2016 Henny en Kees de Wit

Voor de derde keer in haar bestaan heeft de Jury Bredase Vredesprijs een voordracht gekregen van een Bredaas echtpaar dat zich ieder in zijn eigen specialisme en met eigen individuele talenten inzet voor ontwikkelingsactiviteiten in een ander land en ander continent en zich daarvoor in Nederland inzet om gelden voor deze activiteiten bijeen te krijgen. Dit jaar kregen we de voordracht van het echtpaar Mevrouw Henny en de heer Kees de Wit.

Henny en Kees hebben jarenlang in Breda een praktijk voor psychotherapie gehad gericht op kind en gezin. Daarnaast is Kees jarenlang verbonden geweest als docent aan de Radbout Universiteit in Nijmegen. Al lang voor hun pensionering koesterden zij de wens om hun ervaring en kennis in te zetten voor met name kinderen in psychosociale achterstand en/of kinderen met een vaak meervoudige lichamelijke en/of geestelijke handicap in ontwikkelingslanden of landen met een achterstand op genoemde terreinen.

Het echtpaar is sinds 2008, in contact met mevrouw Verster uit Haarlem, een studiegenoot van Henny, intensiever betrokken geraakt bij sociale projecten van Paters Norbertijnen in de deelstaat Karnataka, in het zuiden van India. De Paters hadden daar onder meer crèches, een school voor primair, secundair en pre-universitair onderwijs en een MBO-school opgezet. Deze voorzieningen waren met name bedoeld voor de kasteloze bevolking in het gebied.

De vriendschap tussen het echtpaar de Wit en mevrouw Verster en haar broer, maar vooral de betrokkenheid van elk van hen bij de projecten in India,  resulteerden in de oprichting van een stichting in 2011, de stichting Care Karnataka.  Tijdens de bezoeken die genoemde personen al aan de projecten van de paters hadden gebracht, bleek  dat de projecten, crèches en scholen in een grote behoefte voorzagen, maar ook dat het pedagogisch en psychologisch klimaat op de scholen en op de afdeling fysiotherapie duidelijk verbetering behoeft. Samen met de paters werden een viertal speerpunten voor de stichting geformuleerd:

  1. het uitbreiden van het aantal crèches en het scholen en begeleiden van de crècheleidsters;
  2. het opzetten van een school voor speciaal onderwijs voor gehandicapte kinderen;
  3. het opzetten van een consultatie en expertisecentrum.
  4. Het werven van fondsen voor de projecten en scholen van de paters Norbertijnen in de deelstaat Karnataka.

In het door ons ontvangen beleidsplan, het jaarverslag en de Nieuwsbrief van de stichting lezen we dat het echtpaar de Wit en hun medebestuurders niet stil zitten.  De stichting heeft zich inmiddels een betrouwbare plaats verworven in de rij goede doelen stichtingen in Nederland en geniet de samenwerking van de Wilde Ganzen, die de fondsen tot een gesteld maximum verhogen met 50 % en stichtingen als Cordaid en Liliane fonds die aanvullingen verstrekken op verkregen gelden uit fundraisingacties van de stichting Care Karnataka. 

De reizen naar India, die de bestuursleden allemaal op eigen kosten maken, worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg in de projecten, op de crèches en de scholen te verbeteren.  In 2015 werd de bouwvergunning voor de speciale school gestart en kwam de financiering van de school rond, dankzij de financiële acties van de stichting Care Karnataka. Vooruitlopend op deze bouw was men al op beperkte schaal begonnen met speciaal onderwijs, logopedie, fysiotherapie en gehoortraining en werden voorzieningen getroffen en aanpassingen gerealiseerd. Voor het welslagen van de school is het noodzakelijk af te rekenen met een diep in de cultuur gewortelde opvatting dat een handicap ‘een straf van God’ of ‘het Karma’ is. Een bewustwordingscampagne om deze opvatting weg te nemen, is gestart in de vorm van zelfhulpgroepen en ouder- en dorpsbijeenkomsten.

Wekelijks bezoeken nu 15 tot 25 kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking de afdeling Fysiotherapie. Het bestuur van de stichting heeft twee kinderfysiotherapeuten van Revant bereid gevonden om in het najaar van 2016 een nascholingsprogramma uit te gaan voeren. Hierbij zullen zowel de kinderen zelf als hun ouders betrokken worden. Het vervoer van de kinderen en de aanstelling van stafkrachten met de gewenste kwaliteiten zijn eveneens met het door de stichting bijeengebrachte geld en sponsoren mogelijk geworden.

De inspanningen van het echtpaar Henny en Kees de Wit vielen de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Prinsenbeek op, toen het echtpaar uitgenodigd werd om over hun werk hier in Nederland en daar in India te vertellen. Onder de indruk van het vele werk en de integriteit waarmee het echtpaar hun levensdoel trachten te realiseren, hebben de Kerkenraad doen besluiten om een voordracht in te dienen om het echtpaar in aanmerking te nemen voor de Bredase Vredesrijs 2016. De heer Wim veenenedaal, ook hier aanwezig, heeft dit besluit conreet ten uitvoer gebracht.

Hij vermeldde in zijn voordracht als slot: ‘Het simpele feit dat juist in een tijd waar godsdienstfanatici bijna beeld en beleidsbepalend worden is het fantastisch om te constateren dat een RK echtpaar met o.a. veel steun van de Protestantse Kerk van Breda, Ginneken en Prinsenbeek maar ook via giften van particulieren en grotere Nederlandse fondsen en kleinere Indiase fondsen in samenwerking met RK Norbertijnen zoveel goed werk verrichten voor kansarme Hindoes en kastelozen.’

Het echtpaar Henny en Kees de Wit ontving voor hun voornoemde verdiensten de Bredase Vredesprijs 2016